Learniv
▷ αοριστος MISFALL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  gr  >  Αγγλικά ανώμαλα ρήματα  >  misfall


αοριστος misfall **

απαρέμφατο

misfall **

αόριστος χρόνος

misfell

misfelled *

μετοχή

misfallen

misfelled ** Αυτή η μορφή είναι παρωχημένα ή που χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις ή ορισμένες διαλέκτους
** αυτό το ρήμα (σε όλες τις μορφές) είναι ξεπερασμένο ή να χρησιμοποιούνται μόνο σε ορισμένες διαλέκτους και ειδικές περιπτώσεις
Προέρχεται από το ρήμα:

απαρέμφατο

αόριστος χρόνος

μετοχή

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]
ανώμαλα ρήματα