Learniv
▷ αοριστος OVERDRINK | Learniv.com
Learniv.com  >  gr  >  Αγγλικά ανώμαλα ρήματα  >  overdrink


αοριστος overdrink

απαρέμφατο

overdrink

αόριστος χρόνος

overdrank

overdrunk *

μετοχή

overdrunk

overdrunk *

overdrank *

overdrinked *

overdrunken *** αυτό το ρήμα (σε όλες τις μορφές) είναι ξεπερασμένο ή να χρησιμοποιούνται μόνο σε ορισμένες διαλέκτους και ειδικές περιπτώσεις
Προέρχεται από το ρήμα:

απαρέμφατο

αόριστος χρόνος

μετοχή

drink

[drɪŋk]

drank
drunk
drinked

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]

drank
drunk
drinked
drunken

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]
[drʌŋkn ]
ανώμαλα ρήματα